یک جفت فنچ هنگامی که میخواهند لانه سازی کنند رفتاری را از خود نشان میدهند، به این صورت که به شدت شروع به جمع آوری چیزهایی برای لانه سازی میکنند.بهتر است در این دوران کاغذ تکه تکه شده و شاخههای کوچک مثل چوب جارو یا برگ در اختیار آنها قرار داده شود.اگر آنها چیزی برای جمع آوری پیدا نکنند از پر و پوست دانهها استفاده خواهند کرد.هر چیزی میتواند برای ساخت لانه در گوشه قفس یا حتی در لانهای که صاحب پرندگان در اختیار آنان قرار داده و یا حتی در ظرف غذا انباشته شود.وقتی این رفتار از یک جفت فنچ دیده میشود که آنها باید یک لانه به بزرگی یک سیب یا پرتقال بزرگ فراهم کنند.این لانه همیشه باید در بالاترین قسمت گوشه قفس قرار بگیرد.این لانه باید مقابل ظرف غذا و در فاصله نزدیک و معمولی از چوبی که برای نشستن فنچها در نظر گرفته شده باشد.اگر این میله دور از لانه باشد فنچ نر روی آن نخواهد نشست و در طول دوران تخم گذاری فنچ ماده ترجیح میدهد بالای لانه بنشیند.در طول دوران لانه سازی هر دو وقتشان را در طول شب در کنار لانه صرف میکنند.
لانهٔ فنچ

وقتی لانه مورد قبول واقع شد و هر شب را در آن سپری کردند، آنها اقدام به جمع آوری مقدار زیادی تکههای نرم برای کف لانه از برگ و رشتههای مثل نخ و شاخههای نرم میکنند.آنها موادی را ترجیح میدهند که یک جفت از آنها بیشتر از ۲٫۵ سانتیمتر طول نداشته باشد طول نخ اگر بیشتر از 2.5 سانتیمتر باشد باعث قره خوردن به انگشت فنچ می شود، و از هر نوع و رنگی از مواد نرم استفاده میکنند.لانه با کوچکترین چیزهای ممکن که برای ساختن لانه مناسب هستند در یک هفته قبل از تخم گذاری بسته میشود.در هر دوره تخم گذاری بین ۳ تا ۱۲ تخم گذاشته میشود.


جوجه فنچ

فنچ نر و ماده ممکن است از ۳ تا ۱۲ تخم در دورهای که برای تخم گذاری فعال هستند بگذارند.جوجهها به ترتیب تخم گذاری سر از تخم در میآورند.معمولا یک یا دو تخم بدون آنکه جوجهای از آن بیرون بیاید باقی میماند تا والدین تغذیه جوجهها را شروع کنند.لانه باید تنها به طور کامل به حال خود رها شود، در واقع بعد از آغاز دوره تخم گذاری و تا زمانی که جوجهها جرات کنند خودشان از آن بیرون بیایند، نباید کاری به لانه پرنده داشت.چون ممکن است از روی تخم خود بلند شوند و دیگر روی آن ننشینند.مدت زمانی که تخمها گذارده شود تا اینکه جوجهها جرات کنند از لانه بیرون آیند متغیر است ٬اما معمولاً تخمهای خوب ۱۴ تا ۱۶ روز طول میکشد تا جوجهها از آن بیرون بیایند و همچنین ۳ تا ۴ هفته از دنیا آمدن جوجهها زمان نیاز است تا آنها از لانه بیرون بیایند.فنچها معمولاً والدین بسیار خوبی هستند و با میل و اشتیاق به نوبت بر روی تخمها و همینطور بعد از آن کنار جوجهها ‏مینشینند و آنها را به نوبت تغذیه میکنند.
تا وقتی که همه جوجهها از لانه بیرون نیامدند و بدون وابستگی به پدر و مادرشان بر روی میله ننشستهاند، لانه نباید از قفس خارج شود.بعد از بیرون آمدن همه جوجهها، فنچ مادر به سرعت برای دوره بعدی تخم گذاری به لانه بر میگردد.وقتی که ماده شروع به تخم گذاری میکند، تنها جفت او اجازه خواهد داشت در لانه باشد.شروع دور بعدی تخم گذاری هنگامی که هنوز جوجههای قبلی در لانه باشند باعث میشود که استرس و فشار زیادی به پرندهها وارد شود.پرنده نر اجازه نخواهد داد هیچ پرندهای در نزدیکی لانه در هنگام تخم گذاری باشد.پرنده نر در این هنگام شروع به نزاع با سایر پرندگان و سر و صدا و حمله کردن به آنها میکند.

 سعید محدثی